Az adatkezelésről:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatkezelés:

Regisztrációra nincs lehetőség a masszorbea.hu weboldalon.

Tehát személyes adat kezelésre regisztrációt illetően nem kerül sor.


Hírlevél felíratkozására nincs lehetőség a masszorbea.hu honlapon.

Kósa Beáta egyéni vállalkozó ( kisadózó ), nem készít és nem küld hírleveleket, így sem tájékoztató e-maileket, sem reklámokat nem küld a honlapra látogatók számára.

A honlap felületéről nem küldhető e-mail. Így adatkezelés ebben a formában nem történik.